ВодещиОбщество

Тодор Георгиев- DJ Teddy Georgo,​​​​​ Управител на музикален лейбъл и водач на листата на „За Родно Дряново“ с номер на бюлетина 68 и преференция 101: За 4 години Общински съвет-Дряново проведе 83 заседания и гласува 895 решения за благото и просперитета на общината

Скъпи жители на община Дряново! Време е за отчет!

Мотото на Общинския съвет в Дряново е „Прозрачност в управлението!“. През изминалия мандат аз и колегите ми стриктно спазвахме и се ръководехме от това послание. Затова представям и подробен отчет за свършеното за 4 години от местния парламент, защото жителите на община Дряново имат право и трябва да знаят какви са резултатите от дейността на местния парламент.

 

Работихме във време с множество кризи-здравна, икономическа, политическа. Въпреки сложните условия, се справихме и община Дряново не само е в стабилно състояние, но и се развива успешно.

Като трети мандат общински съветник и втори мандат като Председател на Общински съвет-Дряново, ви предоставям отчета за моята работа и дейността на местния парламент през последните 4 години .

честта да заявя, че през отчетния период от ноември 2019 година до август 2023 година Общинският съвет в Дряново е провел 83 заседания, на които е гласувал общо 895 решения, свързани с благото и просперитета на общината.

Няма върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет–Дряново от Кмета на общината или от Областния управител на област Габрово. Няма оспорени решения по съдебен ред.

Проведени са 254 заседания на постоянните комисии. Обсъдени и гласувани са 754 предложения на кмета на Община Дряново Трифон Панчев и 50 предложения на председателя на Общинския съвет Тодор Георгиев.

През изминалите 4 години бяха взети далновидни становища за кандидатстване на Община Дряново по различни проекти, стратегии, планове и програми.

Гласувани бяха отчети по изпълнението на стратегически документи.

През този  период в Общинския съвет се приеха много решения от текущ характер, свързани с отдаване под наем или продажба на общински имоти, предоставяне на земя от общинския поземлен фонд, изменение на подробни-устройствени планове, отстраняване на непълноти и грешки по кадастрална карта, актуализиране списъка на средищните училища и средищните детски, утвърждаване на маломерни паралелки в общинските гимназии, приемане на актуализация на общинския бюджет.

Взети бяха десетки решения за кандидатстване на общината по различни проекти като „Ново работно място на територията на община Дряново“ , МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04  „Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново“ и др.

Общинският съвет подкрепи участие на Община Дряново по Проект „Красива България“ за „Подобряване на обществената среда в населените места“, за предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се хора. Реализиран бе проект „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост“-етап 1 и етап 2, проект «Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ „Максим Райкович», проект „Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера“ по процедура на подбор на проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони и др.

 

През изминалия мандат Общинският съвет прие множество програми, стратегии и поднормативни документи като:

-Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Дряново

-Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново

-Програма за работата на Общински съвет – Дряново

-Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Дряново

-Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“

-Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Дряново

-Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Дряново

-Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново

-Общинска програма за намаляване на риска от бедствия

Разгледани бяха множество молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.

Общата сума на предоставените средства по подадените до 31 август 2023 г. заявления по Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново е в размер на 8970,00 лв.

От 2 март 2022 г. е в сила Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново.

Общият размер на отпуснатите средства по подадените през 2022 г. молби е в размер на 6745 лева, а за 2023 г.-5850 лева.л

С Решение №828/30.05.2023г беше дадено съгласие Община Дряново да закупи Дигитален ортопантомограф за сума в размер до 28 000 лева с ДДС. С новата медицинска апаратура жителите на община Дряново могат да ползват услугата в града и вече не се налага да пътуват до съседни общини за точна диагностика на стоматологични заболявания.

Бяха приети решения за даряване на средства от Община Дряново за подпомагане на ремонтни дейности за няколко църковни храма на територията на Община Дряново, а именно:

-за доизграждане, обзавеждане и облагородяване на пространството около храм „Св. Успение Богородично“, с. Царева ливада. Предоставени средства като дарение на църковното настоятелство в размер на 13 000 лева.

-за ремонт, укрепване и възстановяване част от ограда на храм „Св. Димитър“, село Длъгня като бяха отпуснати 8449 лева.

-за изграждане на охранителен дренаж и подсилване основите на източната стена на църква „Свето Благовещение Богородично“, село Керека, а осигурената сума е в размер на 10 000 лева.

-за извършване ремонт на Дюкян към храм „Света Троица“, град Дряново бяха дадени 7182 лева.

Като пръв сред равни, винаги съм  работил в екип.

Мисля, че в този мандат успяхме да загърбим политическите пристрастия в името на Дряново и взимането на правилни решения за неговото развитие и по-добро бъдеще на нашия град.

Давам всичко от себе си, но оценките за свършената работа ще ги дават  моите колеги и нашите съграждани на 29-октомври. Мисля, че успях да поставя началото на нов дух в Общинския съвет – на обединение и съзидателност.Работих и ще работя за по-силно Дряново, развивам политика за доброто на  дряновци и в подкрепа на дряновските фирми.

Работих за единение на законодателната и изпълнителната власт. Искам да бъда пример как един човек на обществена служба не е там, за да се  възползва от поста си.  Мисля, че един от най – важите въпроси в този мандат бе нашето предложение с г-н Трифон Панчев, което бе единодушно одобрено- приемането на спортната наредба в Община Дряново по новия Закон на министерството на Младежта и спорта за  регламентиране спонсорирането на спортните клубове на територията на Община Дряново.

Така всичко е точно и ясно описано и знаем откъде идват средствата в спорните клубове и за какво се изразходват! Бих искал да подчертая, че сме една от малкото общини в България, която изгради този модел на работа и сме пример за всички.  Чрез своите контакти успях да привлека генерален спонсор за ФК „Локомотив 1927” с 5-годишен договор на стойност 150 000 лева, както и няколко фирми и организации които подпомагат спортно техническата дейност и детско юношеска школа на клуба.

За мен е удоволствие, че освен чрез задълженията ми в Съвета,  помагам и с 34-годишния си опит в сферата на спорта, туризма и рекламата в общината. Всичко това съм правил безвъзмездно и извън моите задължения в Общинския съвет.

С радост, мога да споделя, че през лятото на 2021 година успях да реализирам проект и заснемане на документален филм с рекламна цел за Община Дряново, което не коства нито стотинка на общинския бюджет.

Филмът показва историческите забележителности и културно наследство, спортните и хотелски бази, къщи за гости, невероятната природа и атмосфера в нашия край.  Благодарен съм за подкрепата на кмета Трифон Панчев, както и на моя голям приятел – телевизионера и продуцент Велин Пасков от Варна, на продуцентите Тити Динка и Елена Дину от Националната телевизия на Румъния, които излъчиха филма в трите национални канала на медията. Филмът бе показан и по националната телевизия на Молдова. Той може да бъде гледан и в страницата на Община Дряново.

За добрите постижения през изминалия мандат съм изключително благодарен за подкрепата на кмета Трифон Панчев, на общинската администрация , на сътрудникът в Общинския съвет Радослава Вълкова, на юриста Евгени Попов и на всички колеги  общински съветници за добрия дух на работа, подкрепа, обединени за благото и развитието на Община  Дряново.

Уважаеми, съграждани!

Това са само част от реализираните дейности! Горд съм да споделя резултатите от 4-годишната дейност на Общинският съвет в Дряново, който управлявах. Останаха и нерешени въпроси, но имам идеи и разработена амбициозна програма, чрез която постигнатото да бъде надградено.

За това в настоящата предизборна кампания за местно управление отново ще се боря за вашето доверие и подкрепа като председател на Гражданското движение „За Родно Дряново“.

Като водач на народната листата и председател на местната коалиция между „ЛЕВИЦАТА!“, ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“, КП „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“,  ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“. Каузата е в нашия слоган – „За Родно Дряново“ . Гражданското движение  е с интегрална бюлетина № 68. Моята кандидатура като водач на листата е с преференция номер 101. Нека да продължим  развитието на нашата община като запазим силния тандема Панчев – Теди Джорджо.

Местната коалиция подкрепя Трифон Панчев като кандидат за кмет на община Дряново за втори мандат.

Нашият екип пожелава успех на местните избори на всички кандидати за кметове и за общински съветници в Община Дряново!

Нека доброто победи и Господ  да помага и пази Дряново!

Бъдете здрави и вдъхновени!

 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *