Общество

Иван Марев, кандидат за кмет на община Дряново от ГЕРБ: Програма за управление през мандат 2023-2027 година

Скъпи съграждани,

Дряново е град с история и традиции, които всички ние сме възпитани да пазим и предаваме, да обичаме и да съхраняваме. Всеки от нас, скътал този завет в сърцето си, следва да направи необходимото за по-доброто бъдеще на Дряново.
Вярвам, че е време в по-голяма степен да се отблагодаря на родното си място, като вложа натрупаните през годините опит и енергия, за да превърнем заедно Дряново в едно по-добро място за нас, за нашите деца, за родителите ни, както и за всички гости на общината.
Решението, което взех е трудно и отговорно, но винаги съм приемал с решителност всяко предизвикателство. Вярвам, че ще се убедите в това, докато се запознавате с управленската програма, разработена от екипа ми, в която съм сигурен, че ще видите отразени голяма част от мечтите и желанията на всеки от Вас за развитието на Дряново – да имаме по-добра заетост, качествено образование и здравеопазване, отлични условия за спорт и отдих, справедлива социална политика, уникални културни и туристически продукти!
Усилията ни ще бъдат насочени към това да осигурим среда за привличане на нови инвестиции, към подкрепа на децата и подрастващите, на възрастните и хората в неравностойно положение. Ще работим за подобряване на общинската инфраструктура, както и на спортните бази и клубове!
Разчитам на Вашето участие в обществения дебат по тези и по всички важни за развитието на Дряново въпроси, защото вярвам, че истинският успех е там, където добрите идеи са станали цел на цялата общност!
Нека без страх, а с решителност, да поемем по един нов по-добър път!
Заслужаваме да го направим!
Настоящият  документ  е  изготвен  в  съответствие  с  чл.  44,  ал.  5  от  Закона  за  местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и обхваща мандат за управление 2023-2027. Програмата е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на изпълнение.
ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ:
 Върховенство на закона
 Добро управление
 Демократичност
 Партньорство
 Честност и отговорност към гражданите
 Прозрачност
 Толерантност, недопускане на дискриминация
 Финансова стабилност и дисциплина
 Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена  стойност
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРЯНОВО В  ПО – ДОБРО МЯСТО ЖИВЕЕНЕ
КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ
 Създаване на благоприятни условия за инвестиции, заетост и развитие на Дряново като  добро място за живеене и туристическа дестинация;
 Принос към повишаване на жизнения стандарт създаване на условия за конкурентоспособно образование и обучение, професионална ориентация и достойно включване на пазара на труда;
 Създаване  на условия за достъпно и качествено здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на спорта, обновяване и развитие на спортната база. Подкрепа за иновативни и творчески идеи на гражданите с приоритет на младите хора в Дряново;
 Провеждане  на активна и  справедлива  социална  политика, насочена  към Социално включване, деинституционализация и подкрепа на групите в неравностойно положение;
 Създаване на разнообразен съвременен културен продукт, формиране на подкрепяща среда за творчески, културни индустрии и проекти;
 Развитие на интегриран туристически продукт, популяризиращ марката „Дряново“ – базиран на  уникално културно – историческо наследство, съхранени  природни  дадености, качествена инфраструктура, богат културен и събитиен календар и иновативни атракции за съвременна интерпретация;
 Създаване на привлекателна, екологична и безопасна жизнена среда, чрез инвестиции за балансирано  развитие  на  централна  градска  част,  кварталите  и  селата  в  общината. Провеждане на активна политика в сферата на енергийната ефективност;
 Повишаване компетентността, ефективността и прозрачността на общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса. Изграждане на положителен образ на Дряново и създаване на устойчиви партньорства в страната и чужбина.
Широките  сфери  на  компетентност  и  ангажираност  на  местното самоуправление  дават възможност за изпълнение на местни публични политики, които имат пряко и ключово значение за социално – икономическото развитие на общината.
През следващите четири години, работата на общинската администрация ще бъде съобразена с изпълнение на основните стратегически документи – План за интегрирано развитие на Община Дряново (2021-2027), Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за период 2020-2030 г., Стратегията за управление на общинската собственост, Програма за овладяване популацията безстопанствените кучета на територията на Община Дряново за периода 2022 – 2026 г. и др.
ДРЯНОВО – ГРАД, БЛАГОПРИЯТЕН ЗА БИЗНЕС 
 Ще работим за създаване на благоприятни условия за инвестиции, заетост и бъдеще на Дряново;
 Ще насърчаваме екологично чистите и високотехнологични производства;
 Ще работим за намаляване на административната тежест към бизнеса, чрез въвеждане на информационни и комуникационно-технологии (ИКТ) решения в работата на администрацията;
 Създаване на Консултативен съвет по въпросите на икономическото развитие, бизнеса и иновациите към Кмета на община Дряново;
 Насърчаване на ефективно партньорство  между  местната  власт,  представители  на  бизнеса,  браншовите организации и средите на науката и образованието с оглед обсъждане на въпроси и инициативи, които имат пряко отношение към развитието на икономическия и бизнес профил на Дряново;
 Подкрепа  за  въведената „дуална“  система  на  професионално обучение в средното образование в Дряново;
 Насърчаване на инвестиции, свързани с технологично обновяване и енергийна ефективност;
 Организиране на бизнес мисии за представяне на дряновския бизнес –посещения на чужди инвеститори в Дряново и представяне на града в други държави;
 Разумна данъчна политика, качествено административно обслужване, развитие на ГИС портала, въвеждане на електронни услуги за бизнеса и др.;
 Адаптиране, изграждане и поддържане на общинска инфраструктура в зависимост от нуждите на бизнеса;
 Обособяване на нови терени за нови производства и разширяване на съществуващите;
 Разработване на брандинг на Общината и популяризирането и́ като привлекателно място за живот и развитие на бизнес;
РЕЗУЛТАТ: Положителен имидж на Дряново като добро място за живот, правене на бизнес и създаване на  благоприятни условия за реализиране потенциала на местната икономика.
ДРЯНОВО – ГРАД, ОСИГУРЯВАЩ УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ И ОБРАЗОВАНИЕ
 Образованието е основен инструмент за икономическо развитие и осигуряване на добро качество  на  живот.  Община  Дряново  ще  продължи  да  полага  последователни  усилия  за подобряване на управлението на общинското образование и на гражданските му измерения, чрез активно приобщаване  на  държавните  институции, семейството и бизнес средата към процесите на обновление на българската образователна система;
 Ще работим за създаване на благоприятни условия за придобиване и продължаване на образование в училищата на територията на града;
 Ще работим за осигуряване на условия за предоставяне на качествено и достъпно образование,  което  успешно  съчетава  националните  традиции  с  европейските  норми, определени чрез различни нормативни документи, доклади и препоръки на ЕС в областта на образованието за развитие на индивидуалните способности на всеки гражданин като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация;
 Организиране  на  инициативи  за  ранно  професионално  ориентиране (съвместно  с  представители  на  бизнеса,  детски  градини,  училища, синдикати, браншови организации и др.);
 Организиране на кампании и инициативи за привличане на интерес към образователните институции в Дряново от други градове;
 Разработване на комплексни мерки за задържане и/или привличане в града на млади специалисти от различни направления;
 Продължаване на процеса по модернизиране на материално-техническата база на общинска образователна инфраструктура;
 Подкрепа от Община Дряново за изграждане на модерни кабинети и въвеждане на интерактивни форми на обучение в училища и детски градини;
 Организиране на Start-up инициативи за подкрепа на млади предприемачи;
 Подобряване на условията в образователната инфраструктура за спорт и двигателна активност на децата и учениците;
 Създаване на център за детско творчество за деца на възраст от 6 до 12 години;
 Осигуряване на равен достъп до образование и социална интеграция и усъвършенстване системата на работа с деца от рискови групи;
 Създаване  на  условия  за  неформално  обучение  в  разнообразни съвременни извънучилищни форми на занимания и активности;
 Реализиране  на  мерки  за  подкрепа  на  учителите  (участие в обучения, квалификационни курсове, работни срещи и др.);
 Организиране и провеждане на различни инициативи в подкрепа изявата на децата, учениците и младежите (конкурси, състезания и др.);
 Подкрепа  и  поощряване  участието  на  образователни  институции  за участие в международни образователни проекти;
 Устойчиво  стимулиране  на  младежката  активност в съответствие с Общинския план за младежта на Община Дряново.
РЕЗУЛТАТ:
 Наличие на съвременна образователна инфраструктура и квалифицирани кадри;
 Създадени  добри  условия  за  качествено  и  достъпно  образование,  включително  и професионално ориентиране;
 Създадени добри условия за развитие и реализация на човешкия потенциал.
ДРЯНОВО – ГРАДЪТ, ОТВОРЕН КЪМ ХОРАТА 
Община Дряново се ангажира с провеждането на активна и справедлива социална политика, насочена  към  социално  включване,  деинституционализация  и  подкрепа  на  групите в неравностойно положение. В рамките на следващите четири години Община Дряново ще работи за подобряване качеството на живот на:
•възрастните хора;
•хората с увреждания –деца и възрастни;
•семействата  в  риск  и  техните  деца,  които  изпитват трудности  по  посока  на отглеждането на децата;
•деца в риск;
•лица с деменция;
•хората с психични затруднения и техните близки;
•бездомни лица, които са изключени от системата от услуги;
•хора, излежали присъда лишаване от свобода, лица, осъдени на пробация и техните семейства.
За този период от време е необходимо да се мобилизират всички ресурси, за да може населението на община Дряново да разчита в пълна степен на ефективна и навременна социална подкрепа, която да осигурява превенция на социалното изключване, но в същото време да работи по конкретни случаи на социално изолирани хора. Хората от община Дряново трябва да могат да разбират в по-голяма степен значението на социално включване, като се подобряват универсалните услуги, свързани със здравето, образованието и заетостта.
Необходимо е да се продължат систематичните действия с цел:
 Подобряване координацията на всички социални услуги и социални заведения на територията  на  общината  с  оглед  гарантиране  на  ефективност  на  социалната политика;
 Прилагане на комплексен подход при оценка на нуждите на лицата от подкрепа;
 По-добро планиране  на  услугите на  местно  ниво,  по-ефективно разходване  и управление на финансовите средства, включително и на делегираните бюджети, и оползотворяване на човешкия ресурс;
 Постигане на по-ефективна координация вътре в общинска администрация с оглед провеждане на качествена социално-отговорна политика.
МЕРКИ:
 Осигуряване  на  устойчивост  на  предоставяните  социални  услуги  на територията на община Дряново;
 Повишаване  качеството  и  ефективността  на  предоставяните  социални услуги и улесняване на достъпа чрез подобряване на физическите условия и повишаване квалификация на социалните работници и служители;
 Разширяване спектъра на предоставяните социални услуги в общността, съобразно потребностите на населението;
 Регулярно  провеждане  на  информационни  кампании,  във  връзка  с популяризиране на видовете, целите и целевите групи, към които са насочени всички социални услуги;
 Стартиране на процес по изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания;
 Осигуряване устойчивост  и  развитие  на  иновативните  интегрирани здравно-социални услуги за деца и техните семейства на територията на общината;
 Развитие на интегрирани услуги за възрастни и хора с увреждания;
 Развитие на мобилни услуги в домашна среда за възрастни хора и хора с увреждания –информиране,  подкрепяне  и  подпомагане  на  лица  от уязвими групи;
 Продължаване включването на специалистите, ангажирани в социалните услуги,  в  провеждането  на  специализирани  обучения;
 Развитие на услугата „приемна грижа“ за деца в риск;
 Продължаване предоставянето на социални услуги в общността за деца в риск, включително и с дейности, насочени към техните родители;
 Осигуряване на устойчивост на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ и увеличаване на капацитетите;
 Разкриване на клубове на пенсионера в зависимост от потребностите в квартали на град Дряново и населените места от общината;
 Търсене на възможности за изграждане на медико-социални мобилни услуги в партньорство със здравните и лечебни заведения;
 Поощряване  въвеждането  на  социално  предприемачество,  с  оглед постигане на трайна интеграция на уязвимите групи в обществото;
 Развитие на партньорски взаимоотношения с Българската Православна църква, Българския Червен Кръст и НПО, работещи в социалната сфера, с представители на бизнеса, с оглед съвместни дейности в услуга и подкрепа на деца и възрастни в риск;
 Засилване ролята на Обществения съвет за социална политика, създаден към Кмета на общината, с оглед предприемане на конкретни мерки за пълноценно сътрудничество и подкрепа на уязвимите групи от обществото (заетост, здравеопазване, образование, социални дейности);
РЕЗУЛТАТ
 Добро ниво на социално развитие, сближаване и създаване на възможности за пълноценен и достоен начин на живот;
 Подобрено качество на социалните услуги.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Община Дряново се ангажира с провеждане на активна политика за гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване чрез:
 Подкрепа за лицата, нуждаещи се от качествени палиативи грижи в Регионален хоспис;
 Предоставяне  на  финансова  подкрепа  за  семейства  и  двойки  с репродуктивни проблеми;
 Предоставяне на финансова подкрепа за лица с тежки здравословни проблеми, изискващи скъпоструващо лечение, което не се финансира или се финансира частично от НЗОК;
 Модернизация на сградата на поликлиниката, чрез което да се създадат конкурентни условия на труд за привличане на нови специалисти и предоставяне на качествени медицински услуги, отговарящи на нуждите на населението;
 Създаване на Обществен съвет за Здравна политика към Кмета на общината, в който да вземат участие представители на всички регистрирани лечебни заведения за доболнична помощ на теритирията на община Дряново, лабораториите и местните аптеки, с цел съртудничество между местната власт и лицата предоставящи здравни услуги на дряновските граждани. Ролята на Обществения съвет за Здравна политика ще бъде да представя проблемите свързани с предоставяне на адекватен на нуждите обем медицински услуги на теритирията на община Дряново, да предлага начини за тяхното съвместно решаване и да поддържа адекватната информираност на местната власт спрямо състоянието на здравеопазването в общината, чрез което да се създаде съответно на търсенето качествено здравно обслуждане на нашите съграждани;
 Създаване на информационни табла в сградата на Поликлиника съдържащи информация относно вида на предлаганите медицински услуги на територията на община Дряново и тяхната точна ликация – етаж, номер на кабинет, както и работния график и телефони за връзка;
 Създаване на информационни табла в селата на територията на община Дряново за вида на предлаганите медицински услуги, тяхната точна локация и телефони за връзка;
 Осигуряване на достъп на хората в неравностойно полжение – инвалиди и самотноживеещи възрастни хора до специализирана доболнична медицинска помощ на територията на община Дряново, чрез осигуряване на транспорт;
 Провеждане на кампании за борба със зависимостите – алкохол, тютюнопушене, наркотици, хазарт, в училищата на теритирията на община Дряново;
 Провеждане  на  здравни  кампании  и  инициативи  съвместно  с  други институции и НПО;
 Провеждане на активна политика за здравословно хранене на децата в училище;
 Гарантиране  на  качествени  здравни  услуги  в  детските  ясли  чрез подобряване на физическите условия и повишаване на квалификацията на кадрите;
 Продължаване на модернизацията на материално-техническатабаза в детските ясли с помощта на собствен и външно-привлечен ресурс –оборудване и обзавеждане, въвеждане на енергийно-ефективни мерки и др.;
 Доизграждане на съвременни дворни пространства в детските ясли;
 Повишаване квалификацията на здравния персонал;
РЕЗУЛТАТ :
 Създадени добри условия за предоставяне на достъпно и качествено здравеопазване;
 Създадени условия за ефективни медико-социални услуги на децата и лицата в нужда;
СПОРТ 
Община Дряново ще продължи да насърчава развитието на физическото възпитание и спорта, чрез:
 Разработване и прилагане на нормативна уредба;
 Финансиране на програми за развитието на местната спортна дейност;
 Насърчаване развитието на масов спорт и здравословен начин на живот сред всички възрастови и социални общности;
 Модернизиране на спортната база в град Дряново и привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с националните и международни стандарти;
 Съдействие за организирането на спортни състезания на територията на общината;
 Подпомагане дейността на всички спортни организации;
 Поддържане на активно партньорство между Община, спортни клубове, бизнес и държава и насърчаване на сътрудничеството, диалогът и участието в тази област;
 Прилагане на модели за развитие на публично-частни партньорства при стопанисване и управление на спортна инфраструктура;
 Утвърждаване и стабилизиране на “Локомотив’ Дряново, като един традиционен футболен отбор в Северозападната Трета лига;
 Развитие на детско-юношеската футболна школа, с цел захранване мъжкия отбор с местни кадри;
 Подкрепа за другия футболен отбор в общината-ФК “Боруна“;
 Предоставяне на равен достъп на всички регистрирани спортни клубове до спортните съоръжения чрез справедливо разпределение на графика за използването им;
 Осигуряване на безопасността на посетителите на територията на стадион „Локомотив“, чрез спазване на забраната за навлизане и паркиране на моторни превозни средства;
МЕРКИ:
 Създаване на Консултативен съвет по спорта към кмета на община Дряново с оглед устойчиво развитие на спорта и подобряване комуникацията и координацията между общинска администрация, спортни клубове, деятели и спомоществователи на спорта и др.;
 Изготвяне на местна нормативна база за развитие на спорта, определяща правилата за ползване на общинска спортна база, предоставяне на финансова подкрепа на спортни клубове и др.;
 Разработване на актуален анализ на състоянието на спортната инфраструктура на територията на Дряново и изготвяне на „пътна карта“ за реализиране на спортна инвестиционна програма, която предлага мерки за модернизиране на съществуващата инфраструктура и такива, свързани с изграждане на нови спортни обекти и съоръжения;
 Модернизиране на условията за спорт в спортна зала  чрез изпълнение на проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност;
 Изграждане на спорни площадки, съоръжения за фитнес на открито, спортни игрища в различни зони и квартали на града;
 Подобряване на условията за спорт в училищните бази и тези на детските градини;
 Финансова и организационна подкрепа на спортни инициативи на местни клубове;
 Ефективно използване на възможността за кандидатстване по проекти към ММС и други финансиращи програми за изграждане/подобряване на материално-техническата база и/или организиране на спортни инициативи;
 Оказване на съдействие на спортните клубове за подготовка и управление на проекти;
 Провеждане на разнообразни спортни празници и инициативи, популяризиращи спорта като инструмент за здраве и социално приобщаване;
 Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми, чрез спортни мероприятия;
 Популяризиране работата на спортните клубове сред децата и младежите за привличането им към здравословен начин на живот;
РЕЗУЛТАТ:
Наличие на модерна и достъпна база за спорт и спортни прояви;
  Устойчива подкрепа за развитие на масовия спорт сред различни възрастови групи, включително и хора в неравностойно положение.
КУЛТУРА 
Ролята на културата като инструмент за обновление и развитие на община Дряново е да продължи да увеличава значимостта си. Усилията в предстоящите години ще бъдат насочени както към развитие и подобряване на физическото състояние на културната инфраструктура на територията на общината, така и за обогатяване и разнообразяване на съдържанието на културния продукт, който се създава в Дряново.
Община Дряново ще продължи да полага усилия и да търси активни местни и национални партньорства, за развитие на града като влиятелна национална платформа за съвременни изкуства.
През следващите четири години, основните принципи на общинската културна политика ще бъдат:
 Редовен диалог и партньорство при работата на общинската администрация с НПО от сектор Култура и частни културни организации от региона, страната и чужбина;
 Прозрачност и конкурсен принцип при финансирането с публични средства или отдаването за ползване на публично имущество;
 Стимулиране на публично-частните партньорства в сектора;
 Редовен анализ и мониторинг на въздействията от предприетите мерки;
 Активна работа по осигуряване на алтернативни източници за финансиране на сектор Култура (кандидатстване по Европейски и международни програми, развитие на културни индустрии, изследване на възможността за създаване на Фонд за култура);
 Чрез фокусираното и устойчиво развитие на културата и подкрепата за културните индустрии се цели също така да се постигнат важни ефекти за местната общност – популяризиране на Дряново като богата на уникални преживявания дестинация, привличане на туристи и инвеститори, както и създаване на благоприятни условия за активен културен и социален живот на населението.
МЕРКИ
Културна инфраструктура
 Ще полагаме усилия за модернизиране и обновяване на физическата среда на културните обекти и комплекси – Дряновски манастир, Къща – музей „Колю Фичето“, Лафчиевата къща, Икономовата къща и др.;
 Ще разработим и търсим финансиране за конкретни проекти, свързани с реставрация на крепостите „Стринава“ и „Боруна;
 Подготовка и реализиране на интегриран проект за развитие на туристическата и културна инфраструктура на Дряново;
 Разработване и реализация на поетапно изграждане на художествено и ефектно осветление по фасади на сгради и зелени зони и паркове, като по този начин се цели подобряване на градската среда;
 Ще изготвим анализ на наличния сграден фонд, подходящ за културно съдържание и изготвяне на „пътна карта“ за осмисляне и устойчиво управление на наличната собственост;
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР И ПРОГРАМА 
 Създаване на Обществено-консултативен съвет към кмета по въпросите на културата и развитие на творчески инициативи;
 Ще продължим да обогатяваме и разнообразяваме утвърдени културни формати като честването на годишнини от Априлската епопея в Дряновски манастир,  „, „Балканът пее и разказва“,   „От дума на дума, от песен на песен“;
 Ще поощряваме и подкрепяме създаването на нови културни формати и продукти, които да се провеждат на територията на община Дряново, които надхвърлят границите на Дряново по значимост и привличане на интерес и гарантират преки и косвени икономически ползи за общността;
 Ще продължим да развиваме и разширяваме Програма Култура, която предлага финансова подкрепа за малки културни проекти;
 Ще търсим подкрепа за реализиране на проекти в сферата на културните прояви в партньорство с местни и чуждестранни партньори /различни европейски програми, собствен и държавен бюджет, финансов инженеринг;
 Активно участие в международни мрежи за култура с принос към засилване на ефективността на ключови участници в провеждане на политика в сферата на културата, както и постигане на максимални ползи за местните общности в социален и икономически аспект;
 Разработване на концепция за маркетиране на Дряново като гостоприемно място за творци  и привлекателно за туристи и посетители, благодарение на богат и интересен културен продукт.
РЕЗУЛТАТ
 Подобрено състояние на културната инфраструктура;
 Развит съвременен културен продукт;
   Ефективен мениджмънт за създаване и привличане на посетители.
ТУРИЗЪМ 
Устойчивото развитие на туризма на територията на община Дряново в максимална степен зависи от успешното и балансирано съчетаване на богато културно – историческо наследство и естествена природна среда с възможностите за интересни преживявания и качество на туристическите услуги.
Развитието на този сектор предполага влагане на системни и целенасочени усилия за осигуряване на устойчива туристическа практика, която задоволява интересите и повишава благосъстоянието на местното население, като същевременно съхранява природните и социално – културните ресурси на средата за бъдещите поколения.
Община Дряново ще концентрира усилия за провеждане на целенасочена политика за повишаване на своята привлекателност като туристически център, посредством развитието на интегриран и специфичен туристически продукт, базиран на доказано конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпространение на туризма.
МЕРКИ
 Засилване ролята на Консултативен съвет по туризъм и превръщането му в активен фактор за развитие на туризма в община Дряново;
 Община Дряново ще продължи да провежда активна кампания за популяризиране на Дряново като привлекателно място за отдих и забавления, като дестинация за културен, природен/планински, религиозен, спортен и други видове туризъм;
 Подкрепа за организиране и провеждане на национални и международни събития /спортни, музикални, екологични и др./, с цел привличане на туристи и посетители;
 Засилване на сътрудничество с национални и чуждестранни туроператори, с цел привличане на туристи, които да прекарват повече време на територията на общината, като по този начин се създават ползи и за местната икономика;
 Разработване и предлагане на тематични маршрути за различни целеви групи туристи, подходящи в различните сезони /Туристически информационен център/;
 Организиране на журналистически турове и турове за туроператори;
 Участие на Община Дряново в международни, регионални и национални форуми, борси и изложения;
 Развитие на Туристически информационен център – Дряново като ключово информационно и координационно звено за устойчиво развитие на туризъм /провеждане на кампании, специализирани обучения за хотелиери и ресторантьори; разработване на идеи за пакет от рекламни материали (аудио, видео, интернет и др.);
 Реклама на Дряново в други градове, продажба на сувенири и др.;
 Разработване на туристически ГИС слой с нанасяне на актуална информация за наличните туристически обекти на територията на общината, както и приложения за smart телефони, предлагащи разнообразна и полезна информация за туристи /маршрути, събития и др./;
РЕЗУЛТАТ
 Развит туристически продукт, който популяризира марката „Дряново“;
 Увеличен туристически интерес към региона;
 Генерирани ползи за местната общност.
ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 
През следващите четири години основен приоритет за Община Дряново ще бъде развитието и поддържането на общинската инфраструктура, като по този начин се създават условия за привлекателни възможности за развитие на бизнес, икономика и туризъм. Наред с това, инвестициите в интегрирани проекти пряко допринасят за подобряване на качеството на жизнената среда, нейната привлекателност и достъпност за населението.
Община Дряново ще търси възможности за  изготвяне и реализиране на интегрирани проекти за развитие на инфраструктурата, като приоритетно ще насочи усилия за благоустрояване на селата от общината, развитие на екологична инфраструктура в сектор отпадъци и води, инвестиции в интелигентни IT решения, енергийна ефективност, критична инфраструктура.
Също така, развитието на зелената инфраструктура и непрекъснатото повишаване на качеството на чистотата ще засилват своята значимост.
МЕРКИ
ЧИСТА, ЗЕЛЕНА И ЕКОЛОГИЧНА СРЕДА В ГРАДА И СЕЛАТА 
 Подобряване на екологичната инфраструктура посредством инвестиции в сектор води и отпадъци:
 Подобряване на ВиК инфраструктурата в крайни квартали на града и селата;
 Изграждане на свързващ водопровод на с. Янтра от с. Скалско;
 Прилагане на мерките за недопускане образуване на нерегламентирани сметища на територията на общината, включително и селата;
 Изграждане на площадки за оползотворяване на строителни отпадъци, за събиране на предмети и дрехи от домакинствата и др. /ПЧП/;
 Изпълнение на комплекс от мерки за поощряване на разделното събиране на битови отпадъци в града и селата;
 Реализиране на проекти за устойчиво управление на защитените територии в границите на общината;
 Реализиране на мерки за подобряване качеството на дейностите по сметосъбиране и снегопочистване в града и селата, чрез непрекъснато обновяване и обогатяване на машинния и транспортен парк на „Чисто Дряново“;
 Реализиране на устойчиви мерки за качествено подобряване на зелената инфраструктура на територията на Дряново:
 Разработване и приемане на Стратегия за развитие и управление на зелената инфраструктура на територията на град Дряново;
 Разделяне на града на зони и приоритизиране на дейностите спрямо категорията на съответната територия;
 Увеличаване на техническите и човешки ресурси в „Чисто Дряново“ с оглед оптимално изпълнение на конкретни задачи за поддържане и развитие на зелената градска среда;
 Изграждане на поливни системи, включително и изпълнение на сондажи за поддържане на публични пространства и алейни площи, детски площадки, цветни акценти, междублокови пространства/;
 Обособяване на зона за свободно разхождане на домашни кучета;
 Паспортизация на зелената инфраструктура на Дряново и поддържане на ГИС слой с публичен и административен модул;
 Провеждане на ежегодни кампании с населението в града и селата за благоустрояване и създаване на цветни пространства пред домовете и в жилищните квартали;
 Надграждане на доброто партньорство, създадено между побратимените градове в сферата на поддържането и развитието на зелената инфраструктура;
 Чисти, подредени и уредени гробищни паркове в града и всички села на територията на общината;
 Предприемане на комплекс от мерки за подобряване на условията и качеството на обслужване в гробищните паркове – града и селата;
 Благоустрояване и подобряване на уличната мрежа – Значителна част от уличните и тротоарните настилки в града и селата все още не отговарят на желанията на гражданите и на стандартите за безопасност и качество, все още има и неизградени улици.
Община Дряново ще продължи ежегодното изпълнение на мерки, свързани както с основен ремонт на улиците, така и с текущ ремонт, като приоритет ще се дава на възможностите за устойчиво и комплексно решаване на проблеми, което в зависимост от конкретната ситуация ще включва и изпълнение на ВиК инфраструктура и др. съоръжения.
Ще продължат да се насочват инвестиции към рехабилитация на нови улици и нови пътни връзки в града и селата, създаване и поддържане на привлекателна и екологична градска среда, с оглед подобряване организацията на движението и повишаване качеството на жизнената и архитектурна среда. За целта, основно, ще се разчита на собствен и външен финансов ресурс:
 Обособяване и благоустрояване на градския кооперативен пазар – полагане на асфалтова настилка на местата, където липсва такава, обособяване на отделни места за търговците, изграждане на навес и др;
 Ще изградим места за паркиране, както в централна градска част, така и в крайните квартали;
 Изграждане на детски, спортни, фитнес площадки на открито и игрища в подходящи терени в рамките на града;
 Благоустрояване на парковите пространства, включително и в селата и превръщането им в привлекателно място за отдих и забавление;
 Ще продължи да се работи за поетапно подобряване на уличната мрежа в селата и изпълнение на различни благоустройствени мероприятия (изсичане на растителност, почистване и ремонт на водоотвеждащи съоръжения, оформяне на канавки, преснемане на банкети, изкърпване и преасфалтиране на настилки);
 Ще търсим съдействие за рехабилитация на Републикански път III – 404 Дряново – Скалско – Янтра;
 Ще търсим съдействие за рехабилитация на Републикански път – участъка Царева ливада – Трявна;
 Ще извършваме ежегоден оглед, почистване и укрепване на речните корита на реките, преминаващи през територията на Община Дряново – река Дряновска, река Янтра, река Андъка и техните притоци;
 Ще ремонтираме чешмите в града и селата;
 Реализиране на проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр. Дряново”;
 Ще въведем нова организация на косене и просветляване на общинските пътища;
 Изпълнение на превантивни мерки за опазване и съхранение на градската среда, посредством поетапно въвеждане на интегрирана система за видеонаблюдение (спазване на принципа: инсталиране на камери за видеонаблюдение в зони, в които се изпълняват интегрирани мерки за благоустрояване на ЦГЧ, кварталите и селата);
 Ще инициираме провеждането на съвместни акции с полицията с цел превенция от вандализъм, опазване на живота на хората и намаляване на пораженията в градска среда;
 Ще бъдем безкомпромисни срещу вандалските прояви върху публичната инфраструктура;
 Ще адаптираме градската среда и ще създадем подходящи условия за хората с увреждания, чрез изграждане на необходимата инфраструктура;
 Ще облагородим градската среда чрез озеленяване, засаждане и поддържане на цветни алеи и превръщане на Дряново в „Цветно Дряново“;
 Ще въведем строги мерки срещу замърсителите на парковете, реките, междуселищните пространства и нерегламентираните сметища;
   Ще поддържаме гробищните паркове в града и селата;
РЕЗУЛТАТ
 Изградена привлекателна, достъпна и безопасна градска среда;
 Подобрено състояние на общинската инфраструктура;
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 Непрекъснатото ще подобряваме работата на общинската администрация за реализиране на ефективни политики, качественото обслужване на гражданите и бизнеса и създаването на условия за устойчив икономически растеж и заетост ще бъдат сред основните приоритети на Община Дряново;
 Ще полагаме усилия за повишаване на професионализма, ефективността, прозрачността и отчетността на местната власт;
 Ще създадем условия за привличане и задържане на добре подготвени и мотивирани кадри в общинска администрация;
 Ще провеждаме регулярни срещи с жителите на града и селата под формата на приемни дни;
 Ще организираме периодични срещи по квартали и населени места;
 Внедряване на електронен портал за информиране на гражданите за текущи промени в нормалния ритъм на града и създаване на възможност гражданите да сигнализират за различни проблеми;
 Ще подобрим вътрешната координация в общинска администрация и свързаните звена и дейности;
 Ще полагаме усилия за повишаване капацитета на общинска администрация чрез изпълнение на план за повишаване компетенциите и квалификацията на служителите в администрацията;
 Още през първата година при съставянето на бюджета за всяко населено място на територията на общината  ще бъдат определени средства за следваща година;

Целта ни е кметовете и кметските наместници да разполагат с финансов ресурс,  който да бъде използван за облагородяване и поддържане на съответното населено място;

Амбицията ни е да създадем незаменим инструмент за администрацията, чрез който да надградим конвенционалните методи на административно управление в система за интелигентно управление, което се основава на вземане на информирани решения в полза на гражданите и бизнеса.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *