ВодещиПроекти

​​​​​Близо 5 млн.лева вложени за благоустрояване на община Дряново през 2022 година

Средствата са по разработени и спечелени проекти

Близо 5 млн.лева са вложени в социални дейности и благоустрояване на община Дряново през 2022 година. Средствата са осигурени по спечелени проекти.
833 001 лева са инвестирани в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
С 363 912 лева е извършен ремонт на фасади, вътрешно обновяване и вертикална планировка на административна сграда като сумата е по Проект „Красива България“ .
Националната кампания „ Чиста Околна Среда – 2022 г.“ на тема: „ Обичам природата и аз участвам “ на МОСВ и ПУДООС.
За озеленяване и изграждане на кътове за отдих в Дряново са похарчени около 30 000 лева, а по проект „Заедно сред природата в село Маноя“ са вложени 14 940 лева.
Общата стойност на изброените подобрения е 1 241 809 лева.
През отчетния период Община Дряново е кандидатствала и са подписани договори за реализацията на множество проектни предложения. Сред тях са проект „Реконструкция на улици в град Дряново“ по процедура МИГ Дряново – Трявна, Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Сключен е административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на балкана“ през 2023 г.
Осигурено е финансиране за рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера по процедура МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5.
68 600 лева са инвестициите в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.
За укрепване капацитета на Община Дряново за провеждане на устойчиви социални политики на местно ниво, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година са предоставени 137 705 лева.
През миналата година в Община Дряново е продължило реализирането на няколко проекта на обща стойност 3 578 769 лева.
Сред тях са приготвяне и доставяне на топъл обяд за потребителите на територията на Община Дряново по Програма за храни и основно материално подпомагане на стойност 150 528 лева.
„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги – център за грижа за лица с психични разстройства – град Дряново” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ е предоставено финансиране в размер на 2 162 000.
За подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката са отпуснати на Община Дряново 529 968 лева.
Реализиран е и проект „Патронажна грижа+“ на стойност 529 968 лева.
Разработени са и множество проекти, с които общината е кандидатствала и са в процес на сключване на административен договор. Те са за подобряване на инфраструктурата на територията на общината.
Предстои сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд Земеделие. Част от разработките предвиждат обновяване на спортни обекти повишаване качеството на туристическото обслужване, ремонт, обзавеждане и оборудване на Туристически информационен център в Дряново и др.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *