ВодещиОбщество

Община Дряново подпомага талантливи деца със стипендии

Учебните заведения в града реализират дейности за приобщаващо образование на учениците от малцинствата

​​​​​Община Дряново продължава традицията да подпомага талантливи деца. Проведено е заседание на Експертно-консултативната комисия и е осигурено през 2022 г.еднократно финансово поощрение на 34 ученици с изявени дарби, в размер на 3380 лв., съгласно Правилника за стимулиране на деца със заложби. Това отчете общинската управа на Дряново.
Издадени са 34 заповеди за получаване на финансовите средства, уведомени са родителите и читалищата, от които са постъпили исканията и са отразени в Дневника за записване на децата с таланти, на които е предоставена специална закрила.
„За втора поредна година община Дряново връчва годишни стипендии за ученици от гимназиален курс, на стойност 100 лв. месечно за всеки стипендиант. Отпускането на паричните стимули цели да поощри и подпомогне ученици от гимназиален курс в средните училища в Дряново, имащи трайни успехи и постижения в областта на учебни дисциплини, изучавани в съответното училище. Финансовият ресурс се обезпечава от бюджета на общината за съответната година. Стипендиите са индивидуални и се предоставят за срок от една учебна година“, се посочва в отчета на кметското ръководство.
Със Заповед на кмета за учебната 2021/2022 г. са дадени годишни стипендии на 11 ученици, от които 4 са от ПГИ „Рачо Стоянов“ , а 7 са от СУ „Максим Райкович“.
„През първата година бяха отпуснати и 8 стипендии за ученици с изявени дарби от 5 до 7 клас, на стойност 50 лв. месечно за всеки стипендиант. Проведена бе системна работа по задържане на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение, периодични срещи с родители на учениците от малцинствените групи, с цел свеждане до минимум на безпричинните отсъствия“, се казва още в годишния отчет на Община Дряново.
В изпълнение на Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, е издадена Заповед на кмета на Общината за определяне на районите на компетентност на екипа за обхват на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Със Заповед на Началника на РУО – Габрово са определени съставите на екипите за обхват за всяка от общините, както и областен координатор и ръководители на екипите за всяка община. Извършени са посещения по домовете на децата и учениците от членовете на екипа за обхват и са съставени протоколи.
„В изпълнение на чл. 56 от Общински колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование“ на тържествено заседание на Общински съвет за празниците на града, бяха връчени награди на педагози за принос в развитието на образованието в Общината – с педагогически стаж над 30 г. на територията на Общината и използвани права за пенсиониране. По случай 24 май бяха наградени учители за постигнати високи национални и международни награди – лични или на техни ученици“, се казва още в доклада за изминалата година.
През декември 2022 г. е подписан нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Предмет на споразумението са въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения и на жизненото равнище, на здравословните и безопасни условия на труд, и квалификация на работещите в училищното и предучилищното образование в община Дряново.
„И през учебната 2021/2022 г. детските и учебни заведения реализират дейности, ориентирани към осигуряване на приобщаващо образование на учениците от малцинствата“, отчитат още от кметското ръководство.

Веселина АНГЕЛОВА
снимка-Община Дряново

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *