ГорещиОбщество

Общинският съвет в Дряново с амбициозна програма за годината

Приета е с Решение № 724 на последната за 2022 г. 70-та сесия на местните парламентаристи по предложение на Общинар № 1 Тодор Георгиев

Общинският съвет в Дряново с амбициозна програма за годината. Тя е приета с Решение № 724 последното 70-то заседание на местните парламентаристи за предходната година, което е проведено на 29 декември. Това обяви председателят на Общински съвет-Дряново Тодор Георгиев, който е вносител на годишната програма.
„Изготвена е на основание чл.63 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново.
В нея не са включени предложения от текущ характер-за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за промени на устройствени планове, за кандидатстване по Оперативни програми и/или съфинансиране по проекти и други текущи въпроси“, уточни Общинар № 1 на Дряново.


В програмата за януари са залегнати план за действие за общинските концесии в общината и Общински план за младежта. Ще бъдат изслушани отчетите за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за дейността на Общински съвет – Дряново и на неговите комисии, на кмета на Община Дряново Трифон Панчев за изпълнение решенията на ОбС за периода юли– декември 2022 г., както и годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програмата на кмета на общината за управление за срока на мандата.
През февруари общинските съветници ще работят върху годишния план за паша в община Дряново за стопанската 2023/2024 година и определяне на процентното съотношение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване и за общо ползване.Ще бъде разгледат отчетът за изминалата година по Програма за развитие на туризма в община Дряново. Заедно с това ще бъде обсъдена и Програма за развитие на туризма.
На дневен ред ще е годишната програма с мерки за привеждане на урбанизираната територия и на съществуващи отделни сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда.
Общественото обсъждане на проекта за общинския бюджет за 2023г е предвидено за март. Предстои разглеждане на Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти – общинска собственост. Предвидено е и разглеждане на Общински план за интегриране на ромите. Ще бъде представен годишен отчет за изпълнение Програмата за опазване на околната среда и управлението на отпадъците.

Дискусиите за читалищната дейност, развитието на социалните услуги, програмата за закрила на детето са планирани за април.

През май на дневен ред ще е информацията за изпълнението на Дългосрочната и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново.
Общият устройствен план ще бъде обсъждан през юни. През юли ще бъде отчетена работата на местния парламент и на градоначалника за първите шест месеца на годината. Ще се направи и актуализация на списъка на средищните детски градини и училища в община Дряново за учебната 2023/2024 година.
Публично обсъждане на отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2022 г. е насрочено за август. В летния месец ще бъдат утвърдени носителите на стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2023/2024 година.
Предоставянето на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Дряново към 30 юни 2023 г. ще се състои през септември.
През октомври ще се състои Тържествено заседание на Общинския съвет във връзка с връчването на Почетни звания след приети решения от местния парламент през годината.
Ще бъде утвърден годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост.
През ноември общинските съветници ще приемат Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове в община Дряново и предоставянето на услуги на тяхна територия.
В последния месец на годината трябва да бъде приета ПЛАН-СМЕТКА за разходите по събиране и депониране на битовите отпадъци и почистване на местата предназначени за обществено ползване в Община Дряново за 2023 година и определяне размера на такса „Битови отпадъци” през 2023г. Ще бъде представен отчет на изразходваните средства през 2022г.
На заседание тогава ще бъде гласувана и Програма за работата на Общински съвет – Дряново за идната година.
„Във връзка с чл.18 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, датите за заседанията на общинския съвет и проектът за дневен ред се определят от Председателския съвет, който се провежда през втората седмица на месеца. Дневният ред включва материали с проект за решение внесени до заседанието на Председателския съвет. Съгласно определената дата за заседание на ОбС-Дряново, Председателският съвет насрочва заседанията на постоянните комисии“, пояснява председателят на местния парламент Тодор Георгиев.

Веселина АНГЕЛОВА

снимки-личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *